Okrem uskladnenia odpadov a ich zhodnocovania ponúkame zákazníkom aj doplnkové služby.

 • Odvoz odpadov a preprava sypkých materiálov s kontajnermi
  Objednávateľ má možnosť si vybrať zo širokej škály typov kontajnerov od 5m3 či 7m3 sklápací, alebo veľkokapacitné kontajnery 15 m3 až 35 m3.
 • Búracie práce a odvoz stavebného odpadu
  Poskytujeme komplexné služby pre búracie práce, odvoz odpadu ako aj recyklácia stavebného odpadu v mieste vzniku. Búracie práce realizujeme triedením odpadu na mieste. V prípade plánovanej novostavby navrhujeme recykláciu stavebného odpadu na mieste vzniku. Recyklácia stavebného odpadu je pre objednávateľa najvýhodnejší spôsob likvidácie neželanej stavby. Stavebný odpad zhodnotíme na stavebné kamenivo, ktoré je potrebné na novostavbu.
 • Likvidácia nebezpečného odpadu - azbestová strešná krytina
  Profesionálne odstránenie azbestových strešných krytín. Zabezpečíme povolenie na likvidáciu nebezpečného odpadu. Stabilizácia odpadu a demontáž kvalifikovaným personálom. Bezpečná preprava podľa príslušných predpisov. Uloženie na skládku nebezpečného odpadu. Objednávateľ obdŕží potvrdenie o stabilizácii nebezpečeného odpadu a o uložení na skládku nebezpečného odpadu.
 • Štiepkovanie BIO odpadu priamo na mieste
  Biologicky rozložiteľný odpad sa zhodnotí priamo na mieste určenom objednávateľom. (napr. malá kompostáreň obce). Následne sa ponechajú fermentácii na 3 miesiace na zbernom mieste. Po troch mesiacoch sa opäť vrátime k procesu zhodnocovaniu preosievaním vyzretého kompostu. Výsledkom bude jemný kompost ideálny do záhrad na hnojenie. Pre tento kompost ponúkame aj vykúp a bezplatný odvoz v prípade záujmu objednávateľa. Po ukončení procesu zhodnotenia BIO odpadu objednávateľ obdŕží certifikát UKSU (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav) kvalite kompostu pre znovu zapracovanie do pôdy ako BIO hnojivo .
 • Recyklácia stavebných odpadov priamo na mieste vzniku
  Odvoz odpadu alebo zhodnotenie drvením R5 na mieste určenom objednávateľom. Počas drvenia vieme z odpadu vytriediť nežiaduce materiály ako malta, zemina, prípadné železo, káble alebo plasty. Konečným produktom takto bude opäť stavebné kamenivo ideálne ako zásypový materiál pod stavby. V prípade záujmu vieme tento recyklát odvoziť za výhodnú cenu. Objednávateľ po zhodnotení odpadu obdŕži certifikát o recyklovanom kamenive.
 • Revitalizácia skládok
  Skládka sa na mieste roztriedi na jednotlivé kategórie odpadu. Ľahké obalové odpadové materiály, stavebný odpad, kovový odpad a zeminu. Triedenie takýchto skládok sa realizuje mobilným triedičom.

 • Zemné a záhradnícke práce

 • Stavby z našich recyklátov
 • Odstrojenie priemyselných hál a hospodárskych budov